ترجمه مقاله

بیت

beyt

۱. [جمع: ابیات] (ادبی) دو مصراع از شعر.
۲. [جمع: بُیُوت، جمع‌الجمع: بُیُوتات] [قدیمی] خانه.

۱. اطاق، خانه، دار، سرا، کاشانه، منزل
۲. دومصراع شعر

ترجمه مقاله