ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیبندوبار

بیقید، شلخته، لاابالی، لاقید، ولنگار، یالانچی ≠ مرتب، منضبط، منظم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ