ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بیاحتیاط

بیپروا، بیقید، بیمبالات، بیملاحظه، سربههوا، نامحتاط ≠ محتاط

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما