ترجمه مقاله

بوینده

buyande

کسی که چیزی را بو بکشد؛ بوکننده.

ترجمه مقاله