ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بول

bo[w]l

= ادرار

ادرار، پیشاب، شاش، گمیز، نجاست ≠ غایط

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ