ترجمه مقاله

بوق

buq

۱. (موسیقی) آلت فلزی یا استخوانی میان‌تهی که با دهان در آن می‌دمند و صدا می‌کند؛ شیپور.
۲. [قدیمی] شاخ میان‌تهی.

شیپور، صور، کرنا، نای، نفیر

ترجمه مقاله