ترجمه مقاله

بوزینه

buzine

نوعی میمون کوچک دم‌دار با ران‌های بی‌مو که در آسیا و افریقا زیست می‌کند؛ انتر؛ پهنانه؛ مهنانه؛ کبی؛ کپی؛ گپی.

بهنانه، عنتر، میمون، نسناس ≠ شامپانزه، گوریل

ترجمه مقاله