ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوریاباف

buriyābāf

کسی که پیشه‌اش بافتن بوریا است؛ بافندۀ بوریا.

حصیرباف ≠ قالیباف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ