ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوریا

buriyā

فرشی که از نی شکافته می‌بافند؛ حصیر؛ بلاج.

حصیر ≠ قالی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ