ترجمه مقاله

بوته

bute

۱. (زیست‌شناسی) گیاه پرشاخ‌وبرگ که تنۀ ضخیم نداشته باشد و زیاد بلند نشود.
۲. نوعی نقش‌ونگار که روی پارچه، جامه، یا چیزهای دیگر نقش کنند.
۳. [قدیمی] زلف؛ گیسو؛ نغوله.

۱. بته، رستنی
۲. نقشگلوبته
۳. آماج، نشانه، هدف
۴. بوتقه، ظرفگدازنده طلاونقره

ترجمه مقاله