ترجمه مقاله

به تدریج

کم کم، گام به گام، اندک اندک، به آهستگ

ترجمه مقاله