ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهره

bahre

۱. (بانکداری) سود بانکی.
۲. سود؛ فایده.
۳. [قدیمی] قسمت؛ نصیب؛ بخش.

۱. برخه، بهر، حصه، سهم، قسمت، نصیب
۲. بخش
۳. سود، صرفه، فایده، نتیجه
۴. ربح، سود، مزد، منفعت، نفع
۵. حظ
۶. حاصل، محصول
۷. حاصلقسمت
۸. حقمالک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ