ترجمه مقاله

بهدان

behdān

دانا: ◻︎ نه با آنْت مهر و نه با اینْت کین / که بهدان تویی ای جهان‌آفرین (فردوسی۲: ۱۰۱۰).

ترجمه مقاله