ترجمه مقاله

بهتر

behtar

خوب‌تر؛ نیکوتر.

ترجمه مقاله