ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهادری

bahādori

۱. دلیری؛ دلاوری.
۲. پهلوانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ