ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بن بست

bombast

۱. کوچه‌ای که آخرش بسته باشد و راه به جایی نداشته باشد.
۲. [مجاز] کار دشواری که راه حل برای آن پیدا نشود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ