ترجمه مقاله

بنگ

bang

۱. (زیست‌شناسی) گیاهی یک‌ساله که از آن مواد مخدر و الیاف گرفته می‌شود؛ شاهدانه.
۲. گَردی مخدر که از سرشاخ‌های این گیاه گرفته می‌شود و به‌صورت تدخین یا خوردن مصرف می‌شود.

۱. چرس، حشیش، شاهدانه
۲. گیج

ترجمه مقاله