ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنک

bonak

۱. نشان و اثر چیزی.
۲. رد پا.

۱. جا، محل، مکان
۲. بنگاه
۳. اثر، رد، نقش
۴. پی، ردپا، نقشپا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ