ترجمه مقاله

بندپایان

bandpāyān

جانورانی بدون استخوان و با پوستی سخت و بندبند که هر سال پوست‌اندازی می‌کنند، مانند حشرات، سخت‌پوستان، و عنکبوتیان.

ترجمه مقاله