ترجمه مقاله

بندرگاه

bandargāh

جای لنگر انداختن کشتی در کنار دریا یا بندر؛ بندر.

اسکله، بارانداز، بندرگاه، لنگرگاه

ترجمه مقاله