ترجمه مقاله

بندر

bandar

۱. جایی در کنار دریا که محل توقف، بار انداختن، یا بارگیری کشتی‌ها است؛ بندرگاه.
۲. هر شهری که در کنار دریا باشد.
⟨ بندر آزاد: بندری در یک کشور که ورود و خروج و باراندازی و بارگیری برای کشتی‌های سایر کشورها در آن‌جا آزاد است.

۱. دریاکنار، دریابار، شهرساحلی
۲. ساحل
۳. بارانداز، بندرگاه، لنگرگاه

ترجمه مقاله