ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بناگوش

ba(o)nāguš

۱. بن گوش؛ بیخ گوش؛ پشت گوش.
۲. گوشت کنار گوش گوسفند که مصرف خوراکی دارد.

۱. شقیقه، صدغ، نرمهگوش
۲. نیمرخ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ