ترجمه مقاله

بناب

bonāb

قعر آب؛ ته آب.

ترجمه مقاله