ترجمه مقاله

بلور

bolur

از اقسام شیشه که از ترکیب سیلیکات دوپتاسیم و سیلیکات دوپلمب ساخته می‌شود.

آبگینه، زجاج، شیشه، شیشهشفاف، منشور، کریستال

ترجمه مقاله