ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلمه

balme

۱. ریش بلند و انبوه.
۲. (صفت) ویژگی مردی که ریش بلند و انبوه داشته باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ