ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلاگردان

balāgardān

چیزی که بلا را از انسان بگرداند و دور کند؛ صدقه؛ قربانی؛ بلاچین.

۱. صدقه، قربانی
۲. برخی
۳. بلاچین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ