ترجمه مقاله

بلامانع

۱. بیمانع، بدون اشکال
۲. بلاقید، آزاد

ترجمه مقاله