ترجمه مقاله

بقیه

baqiy[y]e

آنچه باقی مانده؛ مانده؛ بازمانده؛ به‌جامانده.

۱. بازمانده، باقیمانده، باقی، بقایا، بقیت، تتمه
۲. ادامه، دنباله
۳. مابهالتفاوت، مانده

مانده، دیگر

ترجمه مقاله