ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بقر

baqar

گاو.

سهر، گاو، گوساله

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ