ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بقال

baqqāl

خواربارفروش.

خواربار فروش، سقطفروش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ