ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بطیالانتقال

bati'ol'enteqāl

کندفهم؛ کندذهن؛ کودن.

بیق، کندذهن، دیرفهم، کندفهم ≠ سریعالانتقال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ