ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بطلان

botlān

۱. باطل بودن؛ نادرست بودن.
۲. (حقوق) ازبین رفتن؛ بی‌اعتبار شدن.
۳. [قدیمی] نابودی؛ هلاکت.

۱. ابطال، رد، نفی، نقض ≠ اثبات، تایید
۲. پوچی، هیچ
۳. باطل شدن، ضایع شدن، فاسد شدن
۴. از کار افتادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ