ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بضع

boz'

۱. جماع.
۲. فرج.
۳. کابین.
۴. طلاق.
۵. عقد نکاح.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ