ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشن

bašn

۱. قدوقامت: ◻︎ وه که برخی پای تا سر او / بشن و بالای چون صنوبر او (انوری: مجمع‌الفرس: بشن).
۲. تن؛ بدن.
۳. سینه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ