ترجمه مقاله

بشر

bešr

۱. گشاده‌رویی؛ تازه‌رویی.
۲. نکوروریی.

آدم، آدمی، آدمیزاد، آدمیزاده، انسان، مردم، ناس ≠ حیوان

آدم

ترجمه مقاله