ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بسیجیده

basijide

مهیا؛ آماده‌شده؛ سامان‌داده‌شده.

آماده، حاضر، مهیا، بسته میان

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما