ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسی

بسیار، خیلی، زیاد، فراوان ≠ کم، اندک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ