ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسنده کردن

۱. اکتفا کردن، بس کردن، قناعت کردن، کفایت کردن
۲. خشنود شدن، راضی گشتن، قانع شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ