ترجمه مقاله

بستگی

bastegi

۱. بند شدن؛ بسته شدن.
۲. پیوستگی.
۳. ارتباط.
۴. خویشی و قرابت.

۱. ارتباط، پیوستگی، پیوند، خویشاوندی، خویشی، رابطه، علقه، قرابت
۲. مشروط، منوط، وابسته

ترجمه مقاله