ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بستری شدن

بستریگشتن، بیمار شدن، مریض شدن، ناخوش گردیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ