ترجمه مقاله

بستری

ba(e)stari

ویژگی کسی که به‌جهت آسیب‌دیدگی یا بیماری در بستر استراحت می‌کند.

بیمار، دردمند، رنجور، علیل، مریض، ناخوش، نقاهتزده ≠ سالم، سرحال

ترجمه مقاله