ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بستار

bestār

سست؛ نااستوار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ