ترجمه مقاله

بزیشه

ba(o)ziše

اردۀ کنجد؛ تفالۀ کنجد.

ترجمه مقاله