ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزور

bozur

= بزر

پرزور، پرتوان، زورمند، قوی ≠ ضعیف، ناتوان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ