ترجمه مقاله

بزن

۱. بهادر، جنگاور، دلاور، دلیر، شجاع، یکهبزن ≠ بخور
۲. جنگی، دعوایی، کتککار ≠ کتکخور
۳. پرزور، زورمند، قوی، نیرومند ≠ ضعیف، ناتوان

ترجمه مقاله