ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بری

bari

۱. بی‌گناه؛ پاک از گناه.
۲. بیزار؛ دوری گزیننده.
۳. برکنار؛ دور.

۱. بیزار، منزجر، متنفر
۲. تهی، دور، عاری، محترز،
۳. مصون
۴. بیگناه، پاک، مبرا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ