ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگماردن

bargomārdan

= گماشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ