ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگشتگی

bargaštegi

۱. وضع و حالت برگشته.
۲. واژگونی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ