ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برکنار کردن

معزول کردن، عزل کردن، خلع کردن، منفصل کردن ≠ منصوب کردن، برگماشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ