ترجمه مقاله

برکت

bare(a)kat

۱. فراوانی؛ افزونی؛ بسیاری.
۲. خجسته بودن؛ مبارکی: به برکت زحمات شما کارمان زود به اتمام رسید.
۳. (اسم) نعمت‌ها.

۱. خیر، رحمت، نعمت،
۲. سعادت، فیض، نیکبختی
۳. خجستگی، یمن
۴. افزایش، افزونی، زیادنی، فروانی، فزونی، نزل، وفور

ترجمه مقاله